Cung cấp ống cắm viết MobiFone – Trung tâm Thông tin di động Khu vực II

Trung tâm Thông tin di động Khu vực II mời chào hàng: Cung cấp ống cắm viết MobiFone. Nguồn vốn: chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm 2010. Thời gian phát hồ sơ yêu cầu : từ 7h30 ngày 24/ 5 /2010 đến 16h00 ngày 24/ 5 /2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất : trước 16h00 ngày 28 / 5 /2010. ĐẶNG HỒNG KỲ

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TTDĐ KHU VỰC IIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:   1322/CN HCMNgày 18 tháng 05  năm 2010
   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–    Tên bên mời thầu: Trung tâm Thông tin di động Khu vực II
–    Tên gói thầu: Cung cấp ống cắm viết MobiFone.
–    Tên dự án : Cung cấp ống cắm viết MobiFone.
–    Nguồn vốn: chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm  2010.
–    Hình thức : chào hàng cạnh tranh
–    Thời gian phát hồ sơ yêu cầu : từ 7h30 ngày  24/ 5 /2010 đến 16h00 ngày 24/ 5 /2010.
–    Hạn cuối tiếp nhận  hồ sơ đề xuất : trước 16h00 ngày  28 / 5 /2010.
–    Địa điểm phát hồ sơ yêu cầu và và nhận hồ sơ đề xuất : tại Chi nhánh TTDĐ Tp.HCM ( phòng 707) , địa chỉ: MM18 Trường Sơn, F14, Q10, Tp.HCM . Điện thọai : 08. 38642635, Fax : 08. 38662373
–    Hồ sơ gửi đựng trong bao thư, dán kín, ngòai hồ sơ ghi rõ nội dung tên gói thầu :“Chào hàng cạnh tranh cung cấp ống cắm viết MobiFone”

Nơi nhận :                                                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC
– Như trên                                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
– Lưu CN   

                                                                                                                                 ĐẶNG HỒNG KỲ