Phòng Y tế huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị cho trạm Y tế tuyến xã

Phòng Y tế huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị cho trạm Y tế tuyến xã. Thời gian bán hồ sơ: Từ 8 giờ 00 ngày 16 tháng 10 năm 2010 đến 8 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2010(Trong giờ hành chính). Thời gian đóng thầu: 08 giờ 30(Giờ Việt Nam) ngày 21 tháng 10 năm 2010. UBND HUYỆN MINH HOÁ                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
    HĐ ĐẤU THẦU TTB Y TẾ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số:  05 /TB-ĐT-YT
                                                                                              Minh Hoá, ngày 11  tháng10 năm 2010


MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

         Phòng Y tế huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu thầu gói thầu “Mua sắm máy móc, thiết bị cho các trạm y tế xã” theo hình thức chào hàng cạnh tranh (CHCT).
         Phòng Y tế huyện Minh Hoá kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu của Phòng Y tế huyện Minh Hoá.
        Tên bên mời thầu: Phòng Y tế huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình;   
        Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị cho trạm Y tế tuyến xã.
        Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước.
        Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (CHCT).
        Thời gian bán hồ sơ: Từ 8 giờ 00 ngày 16 tháng 10 năm 2010 đến 8 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2010(Trong giờ hành chính).
        Địa điểm bán hồ sơ: Phòng y tế huyện Minh Hoá,  tỉnh Quảng Bình.
        Điện thoại: 052. 3.573.301.
        Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000đ/bộ (Năm trăm ngàn đồng).
        Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Phòng y tế huyện Minh Hoá,  thị trấn Quy Đạt   huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình (Trong giờ hành chính).
        Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: trước 08 giờ 00 (Giờ Việt Nam) ngày 21 tháng 10 năm 2010.                                                                            
       Thời gian đóng thầu: 08 giờ 30(Giờ Việt Nam) ngày 21 tháng 10 năm 2010.
       Phòng y tế huyện Minh Hoá, kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lể mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG
     – Báo Đấu thầu;
     – Lưu: HĐĐT-PYT.

                                                                                                                              Cao Văn Chương