Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng – Lào Cai

Mời chào hàng mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị , trường học trong huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8h ngày 2 tháng 12 năm 2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề suất đến trước 9h00 ngày 08 tháng 12 năm 2010

                                                     THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,
 – Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
 – Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.
 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2010.
 3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
 4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:   Gói thầu số : Tên gói thầu: Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng
6. Thời gian thông báo mời chào hàng: Từ ngày 02/12/2010 đến hết ngày  04/12/2010.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
                                                    THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
– Tên gói thầu:  Gói thầu: “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng”
– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2010.
–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 02 tháng12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 12 năm  2010 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai./.
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Thắng.
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.
                                                                                         Bảo Thắng, ngày  01  tháng 12  năm 2010
                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG


                                                                                                                          ĐÃ KÝ
                                                                                                            Quách Thị Lan Phương