Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn, người bệnh tại Công trình khoa Chống nhiễm khuẩn – Dinh dưõng Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy.

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn, người bệnh tại Công trình khoa Chống nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy. Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 8h30 ngày 14/4/2011đến trước 8h30 ngày 21/4/2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

    – Tên bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
    – Tên gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn, người bệnh tại Công trình khoa Chống nhiểm khuẩn – Dinh dưởng Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy.
    – Tên dự án: Công trình khoa Chống nhiểm khuẩn, Dinh dưởng Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy.
    – Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ
    – Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trọn gói, một túi hồ sơ.
    – Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 8h30 ngày 14/4/2011đến trước 8h30 ngày 21/4/2011 ( trong giờ hành chính ).
   – Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Tại phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Điện thoại: 052.3964810 – Fax: 052.3882623.
    – Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu chào hàng: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng )
    – Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Tại phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Điện thoại: 052.3964810 – Fax: 052.3882623.
    – Thời điểm đóng thầu: 8h30 ngày 21/4/2011.
    Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 8h30 ( giờ Việt Nam ) ngày 21/4/2011 tại phòng họp Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.
    Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình kính mời đại diện của nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nói trên./.
                                                                                         
                                                                                             GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN                                                             
                                                                                                        Thái Văn Công