Mua sắm văn phòng phẩm cung cấp cho Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên phục vụ năm học 2011 – 2012 của phòng Giáo Dục và Đào tạo Huyện Bảo Thắng

Gói thầu chào hàng cạnh tranh thuộc dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2011. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 29 tháng 7 năm 2011. Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.
2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2011.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
Gói thầu số
                           
 Tên gói thầu
1
Mua sắm văn phòng phẩm  cung cấp cho Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên phục vụ năm học  2011 – 2012.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
– Tên gói thầu:
Mua sắm văn phòng phẩm  cung cấp cho Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên phục vụ năm học  2011 – 2012
– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2011.
–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 29 tháng 7 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng  8 năm  2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai./.
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Thắng.
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

                                                                                           Bảo Thắng, ngày  20  tháng 7 năm 2011
                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                               Đã ký
                                                                                                  Quách Thị Lan Phương