Gói thầu “Xây dựng” Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Xây dựng” Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng

Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 7 giờ 30 ngày 05/02/2007 đến trước 15 giờ ngày 28/02/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 8271305; Fax: (04) 8271305

Thời điểm đóng sơ tuyển: 15 giờ, ngày 28/02/2007