Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị

Thuộc Dự án “Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Móng Cái – Khách sạn Móng Cái”

Nguồn vốn: vốn tự có của doanh nghiệp, vốn huy động cổ đông và vốn vay ưu đãi ngân hàng

 

Bên mời thầu: Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Móng Cái

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian bán HSMST: từ ngày 15/5/2006 đến ngày 18/5/2006 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMST: Trung tâm tư vấn quản lý dự án – Công ty cổ phần tư vấn Quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh, Km số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 837218; Fax: (033) 835610

Giá bán một bộ HSMST: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 25/5/2006.