Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp đoạn Km55÷Km75 đường 433, huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp đoạn Km55÷Km75 đường 433, huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp đoạn Km55÷Km75 đường 433, huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình

Thuộc Dự án “Cải tạo nâng cấp đoạn Km55÷Km84 đường 433, huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình”

Nguồn vốn: vay JBIC và vốn đối ứng

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án công trình giao thông Hoà Bình

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sở tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ, ngày 02/04/2007 đến trước 9 giờ, ngày 13/04/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải Hoà Bình, tổ 1 phường Đồng Tiến, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Điện thoại: (018) 857071; Fax: (018) 857061

Hạn cuối nhận HSDST: trước 9 giờ, ngày 13/04/2007