Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp panen điều khiển hệ thống kích thích phục vụ sửa chữa lớn năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp panen điều khiển hệ thống kích thích phục vụ sửa chữa lớn năm 2008,Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty thuỷ điện Hoà bình.

Tên dự án:Cung cấp panen điều khiển hệ thống kích thích phục vụ sửa chữa lớn năm 2008
Tên gói thầu:Cung cấp panen điều khiển hệ thống kích thích phục vụ sửa chữa lớn năm 2008
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty thuỷ điện Hoà bình Điện thoại : 018.210341; Fax : 018.855036
20/12/2007 đến 04/01/2008
500.000 (VND)
04/01/2008 13:30
04/01/2008 13:30