Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở liên đoàn lao động – trung tâm sinh hoạt công nhân viên chức lao động quận 6.

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở liên đoàn lao động – trung tâm sinh hoạt công nhân viên chức lao động quận 6. Dự án nhóm C, ngành Văn hóa.

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án khu vực đầu tư quận 6
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 6
Số hiệu: 534/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành: 14/03/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: ủy ban nhân dân quận 6
Số hiệu: 607/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 13.788.040.919(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở liên đoàn lao động – trung tâm sinh hoạt công nhân viên chức lao động quận 6. (12 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí thử tĩnh cọc
 • 28.053.333 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  02 Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp + thiết bị
 • 32.442.844 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  03 Tư vấn giám sát công trình xây lắp và thiết bị
 • 220.546.984 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  04 Bảo hiểm công trình
 • 21.592.858 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  05 Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 77.184.445 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  06 chi phí kiểm toán
 • 67.432.574 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  07 xây lắp
 • 9.047.703.894 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo đơn giá 180 ngày
  09 thiết bị
 • 1.398.980.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo đơn giá 30 ngày