MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM Kiểm toán độc lập

Tên Bên mời thầu: Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang. Tên gói thầu: Gói thầu NT-6.6: Kiểm toán độc lập – Giai đoạn 1. Tên dự án: Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang.

Tên Bên mời thầu: Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

Tên gói thầu: Gói thầu NT-6.6: Kiểm toán độc lập – Giai đoạn 1.

Tên dự án: Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang.

Nguồn vốn: tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới).

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Thời gian phát hành HSMQT: từ 7 giờ 30 phút ngày 25-12-2008 đến trước 10 giờ ngày 5-1-2009 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm phát hành HSMQT:

Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

Ðịa chỉ: 6A Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84 58 3562204 – Fax: +84 58 3562203

Email: davsmtnt@vnn.vn

Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 10 giờ ngày 5-1-2009 (trong giờ hành chính) tại Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.