Kế hoạch đấu thầu: Kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang

Kế hoạch đấu thầu: Kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, Dự án nhóm B, ngành Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2633/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: Số 4994/UBND-CN
Ngày ban hành: 08/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 211.014.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang (07 gói thầu)


  Kế họach đấu thầu được duyệt lại thay thế kế họach đấu thầu đã được phê duyệt theo công văn số 1357/UBND-CN ngày 17/3/2008 do điều chỉnh, bổ sung số gói thầu, giá gói thầu và thờ gian lựa chọn nhà thầu.
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2 Nạo vét kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang đọan 2 từ K10+717 đến K14+636
 • 3.299.616.931 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV/2008Theo đơn giá 300 ngày
  3 Nạo vét kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang đọan 3 từ K14+636 đến K18+432
 • 4.255.911.462 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV/2008Theo đơn giá 300 ngày
  10 Cống Sơn Qui A
 • 2.824.264.738 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV/2008Theo đơn giá 240 ngày
  11 Cống Bình Xuân
 • 2.824.264.738 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV/2008Theo đơn giá 240 ngày
  12 Cống Bình Đông
 • 4.260.665.415 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV/2008Theo đơn giá 300 ngày
  13 Cầu Bình Ninh
 • 8.000.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV/2008Theo đơn giá 300 ngày
  14 Cầu An Lạc Thượng, cầu Lò Gạch, cầu Hòa Quới
 • 3.900.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV/2008Theo đơn giá 270 ngày