Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ai Len tài trợ – Ủy ban Dân tộc Số 76 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu Tổ chức 02 Lớp đào tạo thạc sỹ về chính sách phát triển trong nước dưới hình thức liên kết đào tạo giữa một cơ sở đào tạo có uy tín trong nước với một cơ sở đào tạo quốc tế. Chủ đề tập trung vào lĩnh vực quản lý phát triển.

Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ai Len tài trợ – Ủy ban Dân tộc thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu Tổ chức 02 Lớp đào tạo thạc sỹ về chính sách phát triển trong nước dưới hình thức liên kết đào tạo giữa một cơ sở đào tạo có uy tín trong nước với một cơ sở đào tạo quốc tế. Chủ đề tập trung vào lĩnh vực quản lý phát triển. Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 8h giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2010 tại Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ai Len tài trợ – Ủy ban Dân tộc – Số 76 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội.

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ai Len tài trợ – Ủy ban Dân tộc.
– Tên gói thầu: Tổ chức 02 Lớp đào tạo thạc sỹ về chính sách phát triển trong nước dưới hình thức liên kết đào tạo giữa một cơ sở đào tạo có uy tín trong nước với một cơ sở đào tạo quốc tế. Chủ đề tập trung vào lĩnh vực quản lý phát triển.
– Nguồn vốn: ODA
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi, Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
– Nhận hồ sơ mời thầu tại : http://www.cema.gov.vn
– Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 8h giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2010 tại Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ai Len tài trợ – Ủy ban Dân tộc – Số 76 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội.
     Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.