Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Máy móc, trang thiết bị kỹ thuật.

Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Máy móc, trang thiết bị kỹ thuật. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: ngày 13 tháng 12 năm 2010 đến ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
-Tên Bên mời thầu:Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh.
-Tên gói thầu: Máy móc, trang thiết bị kỹ thuật.
-Nguồn vốn: Nguồn ngân sách địa phương bổ sung năm 2010 của Công an tỉnh.
-Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
-Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: ngày 13 tháng 12 năm 2010 đến ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)
-Địa chỉ phát hành :Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh, khu phố 2, phường 3, Thị xã Tây Ninh. Điện thoại: 0663861435, Fax 0663861246.
-Thời gian nộp báo giá: Chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2010 tại Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh, khu phố 2, phường 3, Thị xã Tây Ninh./.

      Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG PHÒNG
-Như trên;   
    -Lưu VT.

                                  
                                                                                                Thượng tá Mai văn Sữa