Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

04
Quý 4 năm 2008
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 122.362.605 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá