Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

03
Quý IV/2007
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 24.630.941 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá