Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống cấp điện

Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống cấp điện

XL4
Quý 4/2007
36 tháng (chưa bao gồm thời gian bảo hành công trình)
Giá gói thầu:
 • 28.426.397.123 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá