Di chuyển và xây dựng mới ga Phan Thiết

Di chuyển và xây dựng mới ga Phan Thiết

Gói thầu số 01/KV3-2007
Quý IV/2007
Tạm duyệt 420 ngày
Giá gói thầu:
 • 21.300.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá