Xây lắp

Xây lắp

HT-G.5
11/2007-1/2008.
120 ngày cho mỗi gói nhỏ
Giá gói thầu:
 • 40180287000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá