Gói thầu xây lắp công trình Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ

Gói thầu xây lắp công trình Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ

1
11/2007-12/2007
180
Giá gói thầu:
 • 13.049.917404 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu