Mua dầu D.O chất lượng cao năm 2008

Mua dầu D.O chất lượng cao năm 2008

1
Trong tháng 11-12/2007
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 45.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai giai đoạn
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá