Gói thầu: Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)

Gói thầu: Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)

Thuộc Dự án “Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)”

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh và thị xã

Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình XDCB thị xã Sông Công

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ ngày 15/10/2007 đến trước 9 giờ, ngày 30/10/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA các công trình XDCB thị xã Sông Công, tầng 3, trụ sở HĐND – UBND thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: (0280) 861657; Fax: (0280) 862439

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 30/10/2007.