Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình.

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình,Nhà làm việc Công ty Tin học Bưu điện Tp.HCM.

Tên dự án:Nhà làm việc Công ty Tin học Bưu điện Tp.HCM
Tên gói thầu:Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình.
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án Kiến trúc, 125 Hai Bà Trưng, Q.1 – Tp.HCM, điện thoại 8.234.889 – 0903.785.166, fax 8.250.110
04/12/2007 đến 28/12/2007
1.000.000 (VND)
28/12/2007 10:00
28/12/2007 10:00