Chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng

10
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.824.336.397 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá