Hạng mục khu bệnh lý + giải phẩu, nhà xe, điện ngoài nhà công trình bệnh viện Châu Thành.

Hạng mục khu bệnh lý + giải phẩu, nhà xe, điện ngoài nhà công trình bệnh viện Châu Thành.

1
06/12/07-24/12/07
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 673.307.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu