Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880 Hồ chứa nước Sông Ray

Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray
Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án thủy lợi – 153 Chu Mạnh Trinh P8 Tp Vũng Tàu -ĐT: 064 859685, Fax: 064 582854
03/12/2007 đến 18/12/2007
1000000 (VND)
18/12/2007 08:00
18/12/2007 08:00