Gói số 1: Trang bị máy chiếu, máy tính xách tay.

Gói số 1: Trang bị máy chiếu, máy tính xách tay.

01
tháng 12 năm 2007
tháng 12 năm 2007.
Giá gói thầu:
 • 547.743.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu