Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu thi công XDCT và cung cấp lắp đặt TB

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu thi công XDCT và cung cấp lắp đặt TB

01
Tháng 08,09/2007
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 92.898.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm