Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC

Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC

07
Tháng 02/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.276.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói