Trang bị máy tính phục vụ sản xuất kinh doanh

Trang bị máy tính phục vụ sản xuất kinh doanh

01
14h30 ngày 6 tháng 12 năm 2007
Tháng 11, 12 năm2 007
Giá gói thầu:
 • 246.500.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói