Mua sắm máy chủ và phần mềm có bản quyền

Mua sắm máy chủ và phần mềm có bản quyền

01
14h30 ngày 21 tháng 12 năm 2007
Tháng 1 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 560.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá