Rà phá bom mìn, vật nổ

Rà phá bom mìn, vật nổ

5
Trong năm 2007
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 1150000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá