Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm tòan bộ phần giám sát cho các gói thầu xây lắp)

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm tòan bộ phần giám sát cho các gói thầu xây lắp)

6
Trong năm 2008
Theo tiến độ của các gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 983215000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm