Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An

Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An

1
Tháng 01/2008
130 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.491.642.200 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu