Thẩm tra thiết kế – dự toán

Thẩm tra thiết kế – dự toán

TV-3
Quí II/2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 84.610.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói