Thiết kế chế tạo và lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử bồn chứa LPG

Thiết kế chế tạo và lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử bồn chứa LPG

EPC-1
Quý II/2007
365 ngày
Giá gói thầu:
 • 65.964.630.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu hạn chế
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói