Gói thầu số 01-TV: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán Hệ thống kênh tưới Vĩnh Thạnh

Gói thầu số 01-TV: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán Hệ thống kênh tưới Vĩnh Thạnh

01
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.919.835.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp