Gói thầu số 04-TV: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – Bản vẽ thi công và Dự toán Đê bao thượng lưu Đập dâng Văn Phong; Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán Đường thi công & quản lý kênh và Nhà quản lý hệ thống kênh

Gói thầu số 04-TV: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – Bản vẽ thi công và Dự toán Đê bao thượng lưu Đập dâng Văn Phong; Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán Đường thi công & quản lý kênh và Nhà quản lý hệ thống kênh

04
Quý IV/2007
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.233.747.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp