Thông báo mời thầu gói thầu: Máy gia công tôn

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy gia công tôn – Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1

Tên dự án:Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1
Tên gói thầu:Máy gia công tôn
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cà Mau, điện thoại: 08 4331883, fax: 08 4332380
14/12/2007 đến 28/12/2007
1.000.000 (VND)
28/12/2007 09:00
28/12/2007 09:00