phá dỡ và xây dựng công trình

phá dỡ và xây dựng công trình

11
Từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 15.835.917.015 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói