Cung cấp lắp đặt hệ thống M&E

Cung cấp lắp đặt hệ thống M&E

12
Từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.303.477.398 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói