Đê bao Ô 6

Đê bao Ô 6

1
Tháng 12/2007
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.250.354.135 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá