Thẩm tra thiết kế – dự toán

Thẩm tra thiết kế – dự toán

4
Đã thực hiện
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 42.828.732 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói