Xây lắp, thiết bị

Xây lắp, thiết bị

07
Quý I/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 3808520604 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá