Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường

1
14 giờ, ngày 15 tháng 1 năm 2008
60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1276010000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói