Xây lắp, thiết bị

Xây lắp, thiết bị

01
Tháng 01 đến tháng 02/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.777.137.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu