Gói thầu số 3: Cung cấp máy sắc ký lỏng cao áp

Gói thầu số 3: Cung cấp máy sắc ký lỏng cao áp

01
Năm 2008
100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 868.300.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu