Gói thầu số 2: Cung cấp hệ thống máy gia tốc tĩnh điện

Gói thầu số 2: Cung cấp hệ thống máy gia tốc tĩnh điện

01
Năm 2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 41.594.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu