Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

03
Tháng 12/2007 đến tháng 02/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 257569821 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm