Xây lắp khối nhà chính và lán trại + cung cấp lắp đặt thiết bị

Xây lắp khối nhà chính và lán trại + cung cấp lắp đặt thiết bị

7
Quý IV/2007, Quý I/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 24352281786 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp